Barnehagen har to sett vedtekter, vedtekter for barnehagen og vedtekter for samvirkeforetaket.

Vedtekter for barnehagen

 

Enhver barnehage skal ifølge lov om barnehager ha vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Vedtektene skal inneholde bestemmelser om:

  1. Eierforhold.
  2. Formål, dersom eier ønsker særlige bestemmelser om livssyn etter § 1 fjerde ledd.
  3. Eventuell reservasjon fra denne lov § 1 andre ledd, jf. tredje ledd.
  4. Hvem som er opptaksmyndighet.
  5. Opptakskriterier.
  6. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist.
  7. Hvem som fastsetter foreldrebetalingen.
  8. Leke- og oppholdsareal pr. barn.
  9. Barnehagens åpningstid.

Vedtekter for samvirkeforetaket

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.